Autoryzacja firm projektowo-instalatorskich

Warunkiem koniecznym do uzyskania autoryzacji przez Firmę Projektowo-Instalatorską jest odbycie szkolenia w POLON-ALFA co najmniej przez jednego przedstawiciela firmy w zakresie systemu, na który ma być udzielona autoryzacja. Drugim warunkiem, który należy spełnić, jest samodzielne wykonanie kilku wzorcowych instalacji lub projektów w oparciu o urządzenia produkcji POLON-ALFA, co do których ani Inwestor (właściciel) ani producent nie będą mieli zastrzeżeń.

Autoryzacja jest potwierdzeniem dobrego przygotowania Firmy do świadczenia wymienionych w niej usług, pozwala uzyskać Firmie lepszą pozycję w przetargach, zobowiązuje Producenta do polecania Autoryzowanej Firmy Inwestorom poszukującym wykonawców oraz do udzielania Firmie priorytetu we wszelkich sprawach dotyczących współpracy, w tym np. udziału w Ogólnopolskich Warsztatach "Sygnalizacja i automatyka pożarowa SAP".

Autoryzacja wydawana jest na okres 3 lat. O wydanie, przedłużenie lub rozszerzenie zakresu autoryzacji Firma Projektowo-Instalatorska występuje pisemnie (formularze do pobrania niżej), przedstawiając w załączeniu wykaz instalacji, które w zależności od zakresu autoryzacji Firma zaprojektowała lub wykonała oraz wykaz przeszkolonych osób, nadal zatrudnianych w firmie.

Wygaśnięcie autoryzacji następuje z chwilą upływu okresu ważności, jeżeli Firma Autoryzowana nie wystąpi pisemnie o jej przedłużenie lub, jeżeli w ciągu ostatnich trzech lat nie będzie mogła wykazać się, co najmniej dorobkiem trzech nowych instalacji.

Obecnie wydawane są trzy oddzielne autoryzacje obejmujące:

  • system konwencjonalny IGNIS 1000/2000,

  • system interaktywny POLON 4000.

  • uniwersalną centralę sterującą UCS 6000.


Załączniki

Wszelkie prawa zastrzeżone Polon-Alfa
Zasady użytkowania strony
Webmaster